Kydexová pouzdra na zbraně

Obchodní podmínky

ONGEAR.cz – KYDEX HOLSTERS

Ondřej Horský, se sídlem Tovární 10, Praha 7 – Holešovice identifikační číslo: 736 52 393 zapsané dne 21.2.2005 v živnostenském rejstříku Obchodní podmínky pro prodej a realizaci objednávek vlastních výrobků, zejména kydexových pouzder pro zbraně a příslušenství, a dalšího jiného zboží prostřednictvím kupní smlouvy uzavírané písemně, e-mailem, elektronickou poštou, ústně či elektronicky prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ongear.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem uvedené výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu příslušným ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) písemně, e-mailem, elektronickou poštou, ústně či elektronicky pomocí internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese uvedené výše (dále jen „webová stránka“). Na webové stránce se nachází rozhraní webového obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré dokumenty, zejména kupní smlouva a obchodní podmínky, jsou předávány písemně či elektronicky, není-li dohodnuto jinak. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. FORMULACE OBJEDNÁVKY A UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Objednávku zboží a služeb lze  provést písemně, e-mailem, elektronickou poštou, ústně či elektronicky prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ongear.cz. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého webového rozhraní obchodu na uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“) a provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 2.2. Při objednávce zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávce a v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce a v uživatelském účtu a se při objednávání zboží prodávajícím považují za správné. Za škodu vzniklou neaktuálností údajů kupujícího nese odpovědnost kupující.  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Bez souhlasu prodávajícího není oprávněn kupující umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 2.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména o víkendech či v případě svátků a dovolené, dále pak s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách a webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3.2. Webové stránky a webové rozhraní obchodu prodávajícího obsahuje informace o zboží, a může obsahovat uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží mohou být uvedeny s daní či bez daně z přidané hodnoty, v případě potřeby včetně souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu či na na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 3.3. Kupní smlouva uzavřená výše uvedenými způsoby písemně, e-mailem, elektronickou poštou, ústně či elektronicky prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud některá z informací není dodána, prodávající jí na základě výzvy kupujícího doplní. 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář případně sdělí jiným dohodnutým způsobem prodávajícímu takové informace o požadovaném výrobku. Objednávkový formulář či informace, které ho nahrazují, definují objednávku, která jako taková obsahuje zejména tyto údaje o:
 • 3.4.1. objednávaném zboží (v případě webového rozhraní objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, jeho parametry, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech podstatných údajů o požadovaném zboží, a seznámení se s těmito obchodními podmínkami. Kupující svým jednáním a zejména odeslání objednávky podává závazný návrh kupní smlouvy a dává tím najevo, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Následným souhlasem vyjádřeným ústně, písemně či elektronicky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena. 3.7. Prodávající po obdržení objednávky takovou objednávku, pokud jí přijímá, kupujícímu potvrdí ústně, písemně, e-mailem či elektronicky či jiným vhodným způsobem nebo v uživatelském rozhraní či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 3.8. Objednávkový formulář či informace nutné k objednávce obsahují zejména údaje vyžádané prodávajícím k tomu, aby mohl vyrobit či dodat správný výrobek. Za nedodání či mylné uvedení údajů nese odpovědnost kupující. O tom, jaké údaje jsou potřeba, informuje kupujícího prodávající.  3.9. Objednávka je formou návrhu kupní smlouvy a má platnost sedm dní, pokud není dohodnuto jinak. 3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.  3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího dohodnutým způsobem.  3.12. Kupní smlouva nabývá účinnosti oboustrannou akceptací všech podstatných parametrů požadovaného výrobku. 3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.  3.14. V některých případech je k výrobě požadovaného zboží nutné i převzetí předmětu, na který kupující požaduje vyrobit pouzdro či obal. V takovém případě za převzaté předměty prodávající odpovídá a při jejich případném poškození se zavazuje uhradit do 60 dní kupujícímu škodu v rozsahu běžné ceny daného předmětu na trhu s ohledem na jeho opotřebení a stáří. Kupující bere na vědomí, že plnění takové škody může proběhnout i formou náhrady za stejný předmět. Poškozený předmět zůstává prodávajícímu. 
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a dalších služeb, případné náklady spojené s dodáním zboží včetně balného, se dle kupní smlouvy se považují za součásti konečné kupní ceny (dále jen „kupní cena“). Tuto kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č 1187025033/3030, vedený u společnosti AIRBANK (dále jen „účet prodávajícího“)s
 • 4.1.3.hotově
4.2. Prodávající může požádat kupujícího hned po uzavření kupní smlouvy nebo kdykoliv poté před dodáním zboží a služeb o platbu předem, a to v celé výši kupní ceny nebo její části. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před započetím výroby objednaného výrobku. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej či předá společně s hotovým výrobkem. Na vyžádání jej prodávající zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího i dříve. 4.6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu předem před převzetím zboží dohodnutým způsobem. 
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, po nabytí účinnosti zaplacením, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 5.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti. 5.3. V případě, že kupující odmítne vyrobené zboží a služby převzít, přestože mu může být dodáno vše v pořádku, bez vady a řádně, nevzniká tím kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající může uložit smluvní pokutu až ve výši kupní ceny objednaného zboží a služeb, kterou je kupující povinen zaplatit do 5 pracovních dnů od vyzvání. V případě opakování takového jednání může prodávající kupní smlouvu vypovědět a ta zaniká bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží, služeb a na dodání zboží jako takového.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.0. Obvyklá dodací lhůta zboží je po uhrazení kupní ceny 14 dní, ale může se v závislosti na množství všech zakázek lišit. V případě, že hrozí, že dodací lhůta přesáhne 50 kalendářních dní, prodávající se zavazuje o vzniklé skutečnosti kupujícího včas informovat. 6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. 
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 7.2.6. Po dodání zboží jej kupující řádně a pozorně prohlédne a případné vady bezodkladně prodávajícímu oznámí. Pokud tak neučiní, má prodávající za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky kupní smlouvy byly bezchybně splněny a že veškeré převzaté předměty byly vráceny v pořádku. Na bezodkladně neuplatněné reklamace nebude brán zřetel.
 • 7.3.6. Na veškeré zboží a služby je poskytována obvyklá záruka 2 roky dle zákona. Ta se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným zacházením nebo přirozeným opotřebením zboží při jeho používání.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u používaného zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží buď osobně nebo korespondenčně (například Českou Poštou apod.). Prodávající doporučuje předem domluvit detaily telefonicky, písemně či emailem. Kupující je povinen k zásilce s reklamovaným výrobkem připojit účtenku a zabalit výrobek tak, aby se při přepravě nepoškodil. 7.6. Výrobky vyžadují obvyklou péči, zejména však výrobky z kydexu jsou na údržbu nenáročné a stačí v případě umytí vodou důkladně usušit a dotáhnou použité šrouby, jsou-li na nich nějaké. U kožených výrobků či jejich částí je nutno pečovat dle typu použité kůže. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a vady způsobené špatnou nebo nevhodnou péčí. Zejména se jedná o tyto jevy: skvrny od deště a namočení, vrypy od nehtů, kamenů a jiných ostrých předmětů, protržení podšívky nebo kůže samotné ostrým předmětem, utržení části výrobku silou apod., otěrem a oděrem, vysoušením či vyblednutím materiálu.  7.7. Záruka se vztahuje například na povolení šroubů, povolení prošití, upadnutí spojovacího nýtu nebo části ostatního kování a zapínání, či na vadu kůže, která se projeví do 3 měsíců od obdržení výrobku.  7.8. Po vyřízení reklamace prodávající zašle kupujícímu na své náklady opravené nebo nové zboží zpět maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že prodávající nebude moci dodržet tuto lhůtu, spojí se s kupujícím a domluví, kdy bude věc hotová.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím dohodnutým způsobem. 8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1. Prodávající se zavazuje uchovávat osobní údaje a poskytovat obchodní sdělení dle příslušných zákonných předpisů České republiky.
 1. DORUČOVÁNÍ
 10.1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Za takovou adresu se považuje i doručení na účet v aplikacích Messenger a jim podobných, pokud se na tom dotčené strany kupní smlouvy dohodly.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.  11.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Ondřej Horský, Tovární 10, Praha 7 Holešovice, telefon.: +420 724 304 791, e-mail: pouzdra@ongear.cz
Scroll to Top